Hoolekogu

Hoolekogu on alailselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule

Hoolekogu on alailselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele ning teha sellealast koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu koosseis 2018/2019 õppeaastal:

VIKTORIA BREMRAUD – Lepatriinu rühma lapsevanemate esindaja
KAJA LÄÄTS – Päikesekiire rühma lapsevanemate esindaja
SIGRIT MURDLA – Pesamunade rühma lapsevanemate esindaja
KARIN MÄGI  – Mürakarude rühma lapsevanemate esindaja
EVELIN PAISTU – Mikud-Mannid rühma lapsevanemate esindaja
LY SANKOVSKI – õpetajate esindaja
KAUPO KASE – Viljandi valla esinaja

Viiratsi lasteaed Rüblik hoolekogu koosseisu kinnitamine 17.12.2018

Hoolekogu töö korraldamine:

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
  • Hoolekogu valib enda liikmete hulgast esimehe/-naise ja tema asetäitja.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1x kvartalis hoolekogu esimehe/-naise või direktori ettepanekul.

 

Hoolekogu pädevus:

  • Kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ja majandamisest.
  • Annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.