Missioon, visioon

Viiratsi lasteaia kontseptsiooni moodustavad missioon, visioon, väärtused ja õppekasvatustegevuse prioriteetsed valdkonnad.

Missioon:

Viiratsi lasteaias Rüblik on loodud kaasaegne, turvaline, igakülgset arengut toetav keskkond nii lastele kui töötajatele, väärtustades sealjuures lapsekesksust, erialast kompetentsust, traditsioone, avatud ja sõbralikku suhtlemist.

Visioon:

Viiratsi lasteaias Rüblik on elurõõmsad, uudishimulikud ja sotsiaalselt toimetulevad lapsed, motiveeritud ja kompetentne personal ning lasteaia tegevusega rahulolevad lapsevanemad.

Põhiväärtused, mida oma töös oluliseks peame :

 Lapsekesksus
 Koostöövalmidus ja sõbralikkus
 Kompetentsus ja usaldusväärsus
 Loomingulisus ja ettevõtlikkus
 Terved eluviisid
 Turvaline ja kaasaegne keskkond

Õppekasvatustegevuse prioriteetsed valdkonnad

Lasteaias tegeletakse süvitsi terviseedendamise ja pärimuskultuuriga, mille tegevuse koordineerimiseks on loodud töögrupid. Kahe õppesuuna alustalaks on looduse ja keskkonnahoiu tundmine ja hoidmine, mille tegevused on lõimitud kahe prioriteetse õpivaldkonnaga.