Hoolekogu

Hoolekogu on alailselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele ning teha sellealast koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal:

Võttes aluseks Viljandi Vallavolikogu 18.11.2015 määruse nr 93 „Viiratsi
Lasteaia „Rüblik“ põhimäärus“ § 17 lg 1, Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määruse nr 18
„Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 13 lg 1 ning arvestades Viljandi Vallavolikogu
26.08.2020 otsuse nr 1-3/296 „Valla esindajate nimetamine hoolekogudesse“ punkti 1.17:
kinnitati Viiratsi Lasteaia „Rüblik“ hoolekogu järgmises koosseisus:

LAURA KINNAS – Päikesekiire rühma lapsevanemate esindaja

KAURI KÜBAR – Lepatriinude rühma lapsevanemate esindaja

KAIRE TEAS  – Mürakarude rühma lapsevanemate esindaja

LIIS IBRUS – Mikud-Mannid rühma lapsevanemate esindaja

JUHAN AASNA – Pesamunade rühma lapsevanemate esindaja

IVO PAJO – Rõõmupallide rühma lastevanemate esindaja

LEA PARRI – õpetajate esindaja

TARMO TÜRK – Viljandi valla esinaja

Hoolekogu töö korraldamine:

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
  • Hoolekogu valib enda liikmete hulgast esimehe/-naise ja tema asetäitja.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1x kvartalis hoolekogu esimehe/-naise või direktori ettepanekul.

Hoolekogu pädevus:

  • Kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ja majandamisest.
  • Annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.