Hoolekogu

Hoolekogu on alailselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida  õppe- ja kasvatustegevuse vastavust laste arengule ja huvidele ning teha sellealast koostööd lasteaia personaliga.

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

KAJA LÄÄTS – Hoolekogu esinaine, Päikesekiire rühma lapsevanemate esindaja
e-mail: kaja_laats[ät]hotmail.com

VIKTORIA BREMRAUD – Lepatriinude rühma lapsevanemate esindaja

SIGRIT MURDLA – Lepatriinude rühma lapsevanemate esindaja

KARIN MÄGI  – Mürakarude rühma lapsevanemate esindaja

EVELIN PAISTU – Mikud-Mannid rühma lapsevanemate esindaja

KAURI KÜBAR- Pesamunade rühma lapsevanemate esindaja

LY SANKOVSKI – õpetajate esindaja

KAUPO KASE – Viljandi valla esinaja

Hoolekogu töö korraldamine:

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
  • Hoolekogu valib enda liikmete hulgast esimehe/-naise ja tema asetäitja.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1x kvartalis hoolekogu esimehe/-naise või direktori ettepanekul.

Hoolekogu pädevus:

  • Kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ja majandamisest.
  • Annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.