Hoolekogu pädevus

  • Kuulab direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
  • Teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

       Alus: Koolieelse lasteasutuse seadus § 24
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006

Hoolekogu töö korraldamine

  • Hoolekogu töö korraldamiseks valivad iga rühma esindajad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele
  • hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Alus: Viljandi Vallavolikogu määrus nr 18  28. veebruar 2018 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord”
www.riigiteataja.ee/akt/409032018011