Õppetöö korraldamine

Viiratsi lasteaed KORRALDAB õppe- ja kasvatustegevusi õppeaastati

Viiratsi lasteaed KORRALDAB  õppe- ja kasvatustegevusi õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31.augustini.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Laste õpetamine ja arendamine toimub Viiratsi lasteaia õppekava alusel, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917.

Õppe- ja kasvatustegevus hõlmab kuut erinevat VALDKONDA:

 1. Mina ja keskkond
 2. Keel ja kõne
 3. Matemaatika
 4. Kunst
 5. Muusikaõpetus
 6. Liikumine

Kõik tegevused on lõimitud ja õppimine toimub suuresti läbi mängu.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse PÕHIMÕTETEKS on:

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine
 • Lapse loovuse toetamine
 • Mängu kaudu õppimine
 • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine
 • Kodu ja lasteasutuse tihe koostöö
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga arvestamine

 

Õppe- ja kasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel juhindume õppeprogrammi "Ettevõtlik kool" suundadest. See programm on suunatud ettevõtliku hoiaku kujundamiseks toetudes riiklikule õppekavale.

Lapse ARENGU HINDAMIST viiakse läbi kindla plaani alusel, kus lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka õpetaja suunatud tegevustes.

Arengu hindamist teostatakse vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.

ARENGUVESTLUSI viiakse iga lapse vanematega läbi regulaarselt üks kord aastas.